خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

مرتضی مهدوی‌نیا

شنبه‌ها با شعر

اشعار منتخب
به کوشش دبیر شعر سمیه جلالی

شعری از مرتضی مهدوی‌نیا

برخاسته شبیه جذامی‌ها
از تنگنای مقبره ای دیگر
یادت هجوم برده به تنهاییم
بعد از مرور خاطره‌ای دیگر

هی چکه چکه مغز مرا خوردی
یک‌ریز پشت شیشه چه می‌کوبی؟
جز غم کسی درون اتاقم نیست
لطفا بزن به پنجره ای دیگر

ای واژه های سرزده برگردید
حالم برای شعر مساعد نیست
حالم شبیه “ساعدی” است آنجا-
که می‌نوشت “طاهره‌”ای دیگر

اینها زبان عشق نمی‌فهمند
گم می‌شوم درون خودم حالا
تا چند قرنِ بعد بجویندم
در گردوخاکِ تذکره ای دیگر

عطر و زن و تئاتر و موسیقی
پاریسِ “بالزاک” و “روسو” بودم
حالا که عشق خُرد نخواهد کرد
حتا برایمان تره ای دیگر-
یک قریه در حدود نشابورم
یک سرو چار توت و دو زردآلو
تاراج تازیان و مغول بودم
از من مخواه منظره‌ای دیگر

در پیچ و تاب وسوسه بودم که
رفتم دوباره سمتش و برگشتم
رفتم میان آتش و برگشتم
پیروز از محاصره‌ای دیگر

مثل فرشته بودی و یک لحظه
وردی نوشته بودی و یک لحظه
اجی مجی و لاترجی ناگاه
تبدیل شو به ساحره ای دیگر

من مرد ایده‌ال نبودم که
با خفت از کنار خودت راندیش
بگذار مُفتِ چنگِ خودم باشم
پس بند کن به خِرخره‌ای دیگر

وقتی شکوه و شوکت‌تان پاشید
وقتی که سگ به هیکل‌تان شاشید

شاید که شرح حال مرا خواندی
در شاه بیت شاعره‌ای دیگر

مرتضیمهدوینیا

اشعارمنتخبدر_سایت

سمیه_جلالی

شنبههایشعر

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

خانهجهانیماه_گرفتگان