خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

شاعران همیار در این پاییز و زمستان

دانلود فایل pdf

انتشار فصلنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی
نشریۀ مطالعاتی- انتقادیِ
فلسفه، هنر؛ ادبیات و علوم انسانی
سال اول/ شمارۀ سوم و چهارم / پاییز و زمستان ۱۴۰۲

☆بخش شعر

شاعران همیار در این شماره:

✍ سیمین بابائی
✍صوفیا آهنکوب
✍سمیه جلالی
✍مهرداد نقیبی
✍آران طالبی
✍ حسین عطری
✍علیرضا الفبایی
✍امیر طاهری  فهلیانی
✍مریم گمار
✍کامیل قهرمان‌اوغلو
✍فرهاد حامد
✍ مجید شفیعی
✍فاطمه موسوی
✍کتایون اسلامی
✍ندا پیشوا
✍ماریا نقیب زاده

آدرس سایت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com

ارتباط با دبیر شعر فصلنامه ماه‌گرفتگی:
https://t.me/MAHIGOOLI

لینک پی‌دی‌اف فصلنامه سوم و چهارم:
https://mahgereftegi.com/1925/

ایمیل رسمی فصلنامه:
info@mahgereftegi.com

ایمیل دبیرخانه فصلنامه جهت ارسال آثار:
magazine@mahgereftegi.com

بخش_شعر

فصلنامهماهگرفتگی

شمارهسومو_چهارم

پاییزوزمستان_۱۴۰۲