خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

دهمین نشست تخصصی خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان

نشست شعرخوانی
به یاد علی کریمی کلایه

چون رفتن ما برای تجدید قواست
تا شب نشده دوباره برمی‌گردیم

علی کریمی‌کلایه

خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان در نظر دارد به یاد و خاطره‌ی دوست نویسنده، داستان‌نویس و شاعر علی کریمی کلایه لایو شعرخوانی با حضور دکتر سیدمهدی موسوی،فاطمه اختصاری و محمدرضاحاج‌ رستمبگلو برگزار نماید.

از دوستان شاعر دعوت می‌شود در این نشست شعرخوانی به یاد شاعر علی کریمی کلایه شرکت نمایند.

لایو شعرخوانی سه‌شنبه شب به تاریخ چهاردهم شهریورماه ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران از صفحه اینستاگرام خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان برگزار خواهد شد.

بخش اول لایو

بخش دوم لایو

این نشست در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan