خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اهمیت شناسایی و درمان مشکلات شخصیتی و آسیب‌های کودکی برای ترمیم روابط با والدین

موضوع:اهمیت شناسایی و درمان مشکلات شخصیتی و آسیب‌های کودکی برای ترمیم روابط با والدین

در راستای اپیزود نوزدهم رادیو ماه‌گرفتگی
با موضوع ماه‌گرفتگی‌های روابط والدین و فرزندان

کارشناس و محقق: دکتر ندا پیشوا

اهمیت شناسایی و درمان مشکلات شخصیتی و آسیب‌های کودکی برای ترمیم روابط با والدین