خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

فولکلور زبان لکی

فولکلور زبان لکی


بازآفرینی داستان رئال و شفاهی ویروشه لکی
فرخ شهیازی

وه که وش کُهنه
وه رّوه شکیا
بستنیه آلاسکا

آیلل بانه تماشا

اِ دویر هتمه کو پری
زری خانم ماپری
بازار گرمیم هومینان

خوشیم نکنه چمری

گلونی یَو کَژ کژی
پارچه دِرم قوژ قوژی
بارن تَکی اِ برساق

لَچک پِرّی اِ بِژی

وه که وش کهنه
وه روه شکیا
بستنیه آلاسکا

آیلل بانه تماشا

اِ خُرماوه تا خاوی
هَتِمه وه یه چاوی
دلی بار و دلی بور

وه دویکی و وه گاوی 1

دنگ دنگ عمو چرچیه
رَسیَسو دَم پرچیه
بوری بوری ناز پری

بوری عمو هَرچِیه!

وه که وش کهنه
وه روه شکیا
بستنیه آلاسکا

آیلل بانه تماشا

یا تو بوری یا منه مام
هی گل پری نازک نام
یَه کُل چیه یه خنی

یه گلهیرو یه کلکام –

وه که وش کهنه
وه روه شکیا
وه لو خنه گوطلا
هالو چرچی هتیسا
——–‘
وه که وش کهنه
وه روه شکیا
بستنیه آلاسکا

آیلل بانه تماشا

وه که وش کهنه
وه روه شکیا
بوری بوری ماوانو

چی بِنه دَس دایا

چرچی وه چنی سَنی
قوری شکیا بن بَنی
حوری بوره تماشا

پیچی بِیه گلونی

وه که وش کهنه
وه روه شکیا
بستنیه آلاسکا

آیلل بانه تماشا

کشک و روینه باره وَر
تَکه بنه بان سر
هالو چرچی هتیسا

دت کی خدا ماشَالله

خرازیه خرازی
ها در مال هالو کازی
بوش یه دامان گنم بار
قَرته بِیا دت فاضی