خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

یزدان کاکایی

1 min read

pages-faslnamehآقای کاکایی-2دریافت نقاشی، آبستره و طراحی به مثابۀ ادبیات، داستان و شعر (نگاهی با ابعاد ویژه از تلفیق دو قلم...