خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

پازولینی

1 min read

pages-faslnamehتیکنی-2دریافت حقیقت نه یک رویا، که رویاهاست یادداشتی بر سینمای پی‌یر پائولو پازولینی امیرحسین تیکنی زادۀ اصفهان (1360) دانش‌آموختۀ مهندسی...