خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

مجید شریفی

1 min read

سخن کارشناس موضوع:مقدمات خودآگاهینقش(من) در فهم (دیگری) کارشناس و محقق: #مجید_شریفی http://www.mahgereftegi.com https://t.me/Radio_mah_gereftegi ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:Radiomahgereftegi@gmail.com