خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اخبار

1 min read

معرفی محصولات فرهنگی‌فروشگاه اینترنتی ماه‌گرفتگی نویسندگان و هنرمندان عزیز می‌توانند کتاب‌های خود را بدون محدودیت و سانسور به صورت پی‌دی‌اف...

اطلاعیه لطفا به دقت مطالعه نمایید. جهت اطلاع نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان فصلنامه ماه‌گرفتگی علت نام‌گذاری ماه‌گرفتگی چیست؟پاسخ به این...

1 min read

فراخوانشعرو_داستان شماره_پنجم فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی فراخوان شعر و داستانبرای شماره پنجم فصلنامه ماه ‌گرفتگی شاعران و نویسندگان ارجمندنشریه ماه‌گرفتگی برای شماره پنجم...

1 min read

فراخوانمقالهو_پژوهش شماره_پنجم فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی فراخوان مقاله، پژوهش و…برای شماره پنجم فصلنامه ماه‌گرفتگی نویسندگان و پژوهشگران ارجمندنشریه ماه‌گرفتگی برای شماره پنجم خود،...