خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

جستار

1 min read

کوئتو mah-gereftegi-1-1بانی،-ص51دریافت پیمان بانی‌شرکاپدیدۀ زمان از توالی قاب‌‌های ثبت‌شده در حوزۀ ادراکی ناظر شکل می‌گی.رد. این حوزه‌ها یکسان عمل نمی‌کنند....