خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

داستان

1 min read

بخشِ داستانِ ماهنامۀ ماه‌گرفتگی(شمارۀ نخست)همراهانِ این شماره (به‌ترتیب حروف الفبا):ناصر پویشنوشین جم‌نژادمرداد عباس‌پورمحمدجواد فلاح‌پور mah-gereftegi-1-1داستان.-پویش.ص91دریافت «مجال باریدن»ناصر پویشاز صبح که...

1 min read

بخشِ داستانِ ماهنامۀ ماه‌گرفتگی(شمارۀ نخست)همراهانِ این شماره (به‌ترتیب حروف الفبا):ناصر پویشنوشین جم‌نژادمرداد عباس‌پورمحمدجواد فلاح‌پور mah-gereftegi-1-1داستان،-جم-نژاد،-ص92-93-1دریافت «مجال باریدن»ناصر پویشاز صبح که...