خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فیلم

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما جناب امیرحسین تیکنی ارائه می‌شود. فیلم...

1 min read

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان معرفی_فیلم معرفی_کارگردان امیر حسین تیکنی خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود،...

1 min read

معرفی_فیلم معرفی_کارگردان امیرحسینتیکنی خانه ماه‌گرفتگان در ادامه سری برنامه‌های ادبی و هنری خود، بخشی را به #معرفیفیلم و #معرفیکارگردان اختصاص...