خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

sahra kalantari

دبیران روابط عمومی خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:الناز آفاقژاله زارعی دبیران اجرایی رادیوشعر:آزاده آزادیاعظم اسماعیلیخدیجه مردانی