خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

sahra kalantari

1 min read

دانلودpdf ایدئولوژیک زدگی در داستان و روایت سینماییبا نگاهی به فیلم "حوض نقاشی"نگارنده: ندا پیشوا فیلم سینمایی"حوض نقاشی" با فیلمنامه...

1 min read

دوشنبه‌ها با داستان داستان‌‌‌های منتخببه کوشش دبیر داستان سودابه استقلال داستان کوتاه " شربت پرواز "نویسنده: مجید لطفیان نفهمیدم پله...