خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

کانون فرهنگی اندیشه و قلم Pen klubb

طرح تمبر خانه‌‌ جهانی ماه‌گرفتگان

اهدایی از کانون فرهنگی اندیشه و قلم در سوئد
(pen klubb)

حامی مجموعه خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان