خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ثبت بین‌المللی فصلنامه‌ی «ماه‌گرفتگی»

ثبت بین‌المللی فصلنامه‌ی «ماه‌گرفتگی»
ISSN 2004-9129

فصل‌نامه‌ی «ماه‌گرفتگی» پس از سرگذراندنِ فرازونشیب‌ها و البته شیطنت‌های برخی بدخواهان، توانست شماره‌ی ثبتِ بین‌المللی ISSN را از سوئد دریافت کند.
«آی‌اس‌اس‌اِن» شماره‌ای بین‌المللی و هشت رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد سازی، زیرِ نامِ ایزو 3297 تبیین شده است؛ و این بدان معناست که یک نشریه دارای استانداردهای بین‌المللی مطبوعات شده است.
«فصل‌نامه‌ی بین‌المللی ماه‌گرفتگی» با نظارت صاحب‌امتیاز و سردبیر صحرا(فاطمه) کلانتری و مدیر مسئول مسعود امینی(م. روان‌شید) توسطِ چاپخانه‌ی «نشرِ کتابِ ارزان» در سوئد منتشر می‌شود.
«فصل‌نامه‌ی بین‌المللی ماه‌گرفتگی» قصد دارد تا به‌زودی دایره‌ی فعالیت و انتشارِ خود را در سایر کشورها ممکن و مهیا کند چرا که وظیفه‌ی خود می‌دانیم ضمنِ در امان نگه داشتنِ ادبیاتِ جان‌دار و اصیلِ زبانِ فارسی از گزندِ بدخواهان و بی‌مایه‌گان؛ باید به ارتقاء و معرفی این ادبیات به جهانیان یاری رساند.
باشد که چنین باشد و بتوانیم.

روابط عمومی «فصل‌نامه‌ی بین‌المللی ماه‌گرفتگی»
15 آپریل 2024/ 27 فروردین 1403
.