خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

صدور شابک برای اولین شماره از فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی

نخستین شماره شابک برای اولین شماره از فصلنامه بین‌المللي ماه‌گرفتگی صادر گردید.