خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

خانه جهانی ماه‌گرفتگان

معرفی مجموعه مستقل مردم نهاد خانه جهانی ماه گرفتگان
www.mahgereftegi.com
mahgereftegimagazine2023@gmail.com
مانیفست: ماه گرفتگی مختص به یک زبان، جنسیت، نژاد، قوم و ایدئولوژی خاص نیست، مختص به انسان است.
این مجموعه فرهنگی مردمی در سال 2023 در کشور ایران و سوئد همزمان فعالیت خود را در چند محور با اهداف زیر آغاز کرد.
1- انسان و اهمیت کرامت انسانی
2- شراکت تمام زبان ها ، ملیت ها و قومیت ها جهت بازتاب های مختلف فرهنگی و جلوگیری از طرد، تفکیک و انسداد فرهنگی
3- اهمیت ویژه به گروه های آسیب پذیر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (کودکان، زنان، اقلیت های دینی، اقلیت های ملی و قومیتی، گروه های توان یاب و تمامی قشرهای آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده)
4- اهمیت ویژه بر گسترش زبان مادری
5- اولویت بررسی و پردازش انسان در فرهنگ های مختلف و تاثیر در زندگی روزمره
6- کاوش در اسطوره های فرهنگی، ملی و قومی
7- بازتاب صدای اقلیت و مینور در برابر صدای اکثریت و ماژور
محورهای فعالیت:
1- ماهنامه بین المللی ماه گرفتگی : (در سوئد و ایران همزمان چاپ می گردد) در حوزه های مطالعاتی انسان شناسی، مردم شناسی، فرهنگ، فلسفه، هنر و زبان با تاکید بر گسترش زبان مادری در دو بخش مطالعاتی تخصصی و بخش ویژه (زبان مادری)

 • صاحب امتیاز و سردبیر: فاطمه (صحرا) کلانتری
 • مدیرمسئول : مسعود امینی مصطفی آبادی ( م. روان¬شید)
 • نگار عمرانی ( مترجم زبان انگلیسی)
  2- رادیو ماه گرفتگی : (طرح و متن رادیو: فاطمه کلانتری (صحرا) ، کارشناس: مجید شریفی ، این رادیوپادکست در هر جمعه با یک اپیزود و یک موضوع با افراد و گروه های مختلف آسیب پذیر در جامعه به گفتگو می نشیند ( در این رادیوپادکست ما نگاهی استعاری و نمادین به مفهوم ماه گرفتگی داریم، این نوع از ماه گرفتگی نمادین یا استعاری زمانی رخ می دهد که یک اتفاق، یک رخداد ناگوار و حتی یک رفتار نادرست از سوی جامعه، سیستم و خانواده و دیگران مانند سایه ای بین شخص و دیگری قرار می گیرد)
  3- صداهای بدون مرز: در این برنامه هر شخص ماه گرفته با زبان و گویش خود مسائل، دغدغه ها، معضلات و همچنین فرهنگ، آداب و رسوم ملیت و قومیت خود را به صورت صوتی برای مجموعه جهت انتشار ارسال می نماید.
  4- یک اپیزود یک اجرا: در این برنامه توسط نمایشنامه نویسان متون نمایشی رادیویی جهت اجرای گروه نمایشی رادیویی با توجه به موضوعات اپیزودها جهت انتشار تولید می گردد.
  5- دیگر فعالیت ها: انتشار کتاب در مجموعه نامه نگاری ماه گرفتگان (نامه ای از یک ماه گرفته) ، تولید محتوای ماه گرفتگان، هنرمندان ماه گرفته ، شاعران ماه گرفته، همکاری جهانی با نشرهای بدون مرز جهت انتشار آثار ماه گرفتگان و….
  مدیریت مجموعه خانه جهانی ماه گرفتگان: فاطمه (صحرا) کلانتری

Introducing the International independent people’s association of The House of Eclipse
www.mahgereftegi.com
mahgereftegimagazine2023@gmail.com

Manifesto:
Lunar eclipse is not specific to one language, gender, race, ethnicity, and ideology, but specific to all human beings.
In 2023, this people’s cultural association started its activity in Iran and Sweden simultaneously in several axes with the following goals:
1- Human being and the importance of human dignity.
2- Partnership of all languages, nationalities, and ethnicities for different cultural reflections and to prevent exclusion, separation, or cultural blockage.
3- Special attention towards socially, economically, and culturally vulnerable groups (children, women, religious minorities, national and ethnic minorities, disadvantaged groups and all vulnerable and oppressed people)
4- Special attention towards the spreading of the mother tongue
5- The priority of human investigation and processing in different cultures and the impact on daily life
6- Exploring cultural, national, and ethnic myths
7- Reflecting the voice of the minority and minor against the voice of the majority and major

Areas of activity:
1- The International Lunar Eclipse Quarterly Magazine: (published simultaneously in Sweden and Iran) in the study fields of anthropology, ethnography, culture, philosophy, art, and linguistics with an emphasis on the expansion of the mother tongue in two specialized study sections and one special section (mother tongue).

 • Franchise owner and editor: Fatemeh (Sahra) Kalantari
 • Responsible manager: Masoud Amini Mostafaabadi (M. Ravanshid)
 • English translator: Negar Emrani
  2- The Radio of Eclipse: (plan and text: Fatemeh (Sahra) Kalantari, expert: Majid Sharifi; this radio podcast interviews different vulnerable people and groups in the society with one episode and one topic every Friday. (In this radio podcast, we have a metaphorical and symbolic look at the concept of lunar eclipse, this type of symbolic or metaphorical lunar eclipse occurs when an event, an unfortunate event, or even a wrong behavior by society, system, family, and others places a shadow between one person and others)
  3- Voices Without Borders: In this program, every victim of the lunar eclipse sends their issues, concerns, problems, as well as the culture, customs, and traditions of their nationality and ethnicity to the association for publication.
  4- One Episode, One Performance: In this program, radio plays are produced by the writers to be performed in the radio acting cast, according to the topics of the episodes.
  5- Other activities: publishing a book from the collection of Letters from the Victims of the Lunar Eclipse, content production about the victims of the lunar eclipse, lunar eclipsed artists, lunar eclipsed poets, global cooperation with publications without borders to publish the works of the lunar eclipsed, etc.
  The Management of The Global House of Eclipse: Fatemeh (Sahra) Kalantari