خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

برنامه ها و اهداف سال 1402

‍ هر پدیده‌ای قانون بقای خود را دارد:

🏚رمز بقای #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان حضور تمام صداهاست.

🌗 ماه‌گرفتگی مختص به یک زبان خاص؛ جنسیت، نژاد، قوم و ایدئولوژی خاص نیست، مختص به انسان است.

در سال جدید با امید و تلاش‌ بیشتر در کنار شما و تمام  #ماه‌_گرفتگان هستیم.

برنامه‌هاواهدافسال۱۴۰۲ در #خانه‌یجهانیماهگرفتگان

1⃣ انتشار ماهنامه_فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی در دو بخش زیر:

بخشتخصصیمطالعاتی

بخشویژه (با تاکید بر #زبانمادری)

2⃣ فعالیت #رادیوماهگرفتگی در برنامه‌های زیر:

هرجمعهبایکاپیزود

یکاپیزودیک_اجرا (اجراهای نمایش رادیویی)

صداهایبدون_مرز

شاعرانماهگرفته (به زودی با مدیریت دکتر #احساننعمتالهی )

بخش_کارشناسان

مراقب( به زودی با مدیریت #مجید_شریفی)

3⃣ #خبرنگارانماهگرفته ( فیلم‌ها؛ صداها و اخبار ملیت‌ و قومیت‌ خود را برای توسعه‌ی فرهنگی و طرد #تک_صدایی با نام خودتان منتشر می‌کنیم)

4⃣ همکاری جهانی با #نشرهایبدونمرز ( #پخشجهانی با #نشر_مهری در لندن به زودی اعلام می‌گردد)

5⃣ بخش #فستیوال‌ها و #فراخوانها به شرح زیر:

نامه‌ایازیکماه‌گرفته (با اجرای رادیویی، نشر کتاب؛ جوایز ویژه، تندیس)

فراخوانصداپیشگان (اجرای رادیویی )

فراخواننمایشنامهنویسان (تولید متن برای بخش اجرا)

فراخوانصداهایبدون_مرز (#ماه‌گرفتگان مرزها را بی‌اعتبار می.کنند)

فراخوانهنرمندانماه_گرفته (به زودی اعلام می‌گردد)

فراخوانتولیدمحتوایماهگرفتگان (برنامه‌سازی مشترک با ماه‌گرفتگان به زودی اعلام میگردد )

فراخوان_همیار(برای اجرا و تولید برنامه؛ همیار داوطلب در تمام قسمت‌ها با مدیریت شخص ماه‌گرفته با ایده‌های خلاق و جدید)

سایت اصلی #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان:
mahgereftegi.com

بخش #ماهنامهبینالمللیماهگرفتگی:
magazine.mahgereftegi.com

بخش #رادیوماهگرفتگی :
radio.mahgereftegi.com

بخش #فستیوال و #فراخوان‌_ها:
festival.mahgereftegi.com

https://t.me/Radio_mah_gereftegi