خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

برنامه‌ها

1 min read

معرفی_فیلم معرفی_کارگردان امیرحسینتیکنی خانه ماه‌گرفتگان در ادامه سری برنامه‌های ادبی و هنری خود، بخشی را به #معرفیفیلم و #معرفیکارگردان اختصاص...