خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ماه‌گرفتگی‌های روابط والدین و فرزندان

‌‍ اپیزود #نوزدهم
موضوع:
ماه‌گرفتگی‌های روابط والدین و فرزندان

_ از روابط خود با فرزندانتان یا والدینتان رضایت دارید؟
_ از منظر شما رابطه با فرزند یا والدین، رابطه‌ای پیچیده است؟ (منظور از پیچیدگی تعلیق در حل مسائل ارتباطی می‌باشد.)
_ آیا در صورت کنش یا واکنش‌های آنی ناگوار نسبت به فرزند یا والدینتان دچار احساس گناه و عذاب وجدان شده.اید؟
_ آیا این احساس گناه و عذاب وجدان در شما موجب ماه گرفتگی‌هایی از قبیل (از خودگذشتگی‌های افراطی، قطع یا کمرنگ شدن روابط، خودسانسوری در قبال‌ فرزند یا والدین، اجبار در انتخاب مسیرهای ناخواسته و…) شده است؟
_ چه نوع از ماه‌گرفتگی‌ها،،سرکوب‌‌ها، انتخاب‌ها و خصوصیات شما و حتی موانعِ موجود در پیگیری امیالتان را به صورت نسبی به اختلال در روابط با والدين یا فرزندانتان نسبت می‌دهید؟
_ تا چه حد به طور نسبی زیست امروزتان ، هویت و شخصیت خود را به تجاربِ ارتباطی‌تان با والدین و فرزند یا فرزندانتان می‌دانید؟ ( به طور مثال عزت نفس پایین به دلیل قیاس شدن توسط والدين، مهربانی بیش از حد به فرزند به دلیل عدم رفتار دلخواهتان از سوی والدین، ازدواج در سنین پایین به دلیل عدم اختیار درانتخاب، شک و تردید در تصمیم‌گیری‌هایتان به دلیل عدم تایید از سوی والدین، عدم جدایی بخاطر قضاوت والدین و فرزندان و…)
_ چه راهکارهایی برای رفع ماه‌گرفتگی‌هایِ روانی و زیستی خود که میراث نسبی روابطتان با والدین و فرزندانتان هست، به کار برده‌اید؟

روایت و قصه‌ی خود را با ماه‌گرفتگان به اشتراک بگذارید.

از دوستانی که تمایل دارند تجارب خود را در این زمینه با تمام #ماه‌_گرفتگان و مخاطبان به اشتراک بگذارند لطفا به آی‌دی مدیریت نهایت تا تاریخِ ●چهارشنبه به تاریخ  ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ● پیام دهند.

🗣️@sahrakalantari:ارتباط با مدیریت

مالکان حقیقی این رادیو شما عزیزان و تمامی ماه‌گرفتگان هستید.

لطفا” با هم‌رسانیِ این رادیو در شراکت دیگر ماه‌گرفته‌ها ما را یاری کنید.

🌗متن و طرح رادیو: #صحراکلانتری 🌗کارشناس برنامه: #مجیدشریفی
🌗ادیت: #خانه‌یجهانیماهگرفتگان 🌗مالکان حقیقی رادیو: #تمامماه‌گرفتگان

http://www.mahgereftegi.com

https://t.me/Radio_mah_gereftegi

رادیوماهگرفتگی

اپیزود_نوزدهم

ماهگرفتگیهایروابطوالدینوفرزندان

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان