خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

موضوع: تروما، استرس و پاسخ بدن

مبحث چهارم

کارشناس و محقق: #سودابه_استقلال